Meubelkoeriers

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de opdrachtgever en klant wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuis overeenkomst;

Consument: consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijf- of beroepsactiviteit;

Consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een consument;

Verhuizer: de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;

Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;

Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;

Inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier;

Consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk;

Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96 BW;

Nieuwwaarde: het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen;

Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage;

Marktwaarde: het bedrag waarvoor een zaak kan worden verhandeld op de reguliere markt;

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:
 2. binnen een gebouw; of
 3. waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van het wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaal tunnel);
 4. of een combinatie daarvan. Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
 5. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeen gekomen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op
 7. consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);
 8. de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren
 9. Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verhuizer en Klant, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.
 10. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Meubelkoeriers en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3 – VERZEKERING INBOEDEL

 1. Klant dient de inboedel voor de verhuizing op te geven bij de eigen inboedelverzekering.
 2. De Verhuizer heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste €100.000,- tegen alle verliezen van en materiële schade van de inboedel, uitsluitend in geval van aansprakelijkheid van de Verhuizer.
 3. Bij uitkering van de schade op grond van deze verzekering gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
 4. De inboedel is, met uitzondering van de hierna genoemde voer- en vaartuigen en voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde, verzekerd op basis van nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde. In dat laatste geval wordt de dagwaarde vergoed.
 5. Bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires geldt altijd een uitkering op grond van de dagwaarde.
 6. Bij voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde geldt een uitkering op basis van marktwaarde.

Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is vastgesteld.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Verhuizer is vrijblijvend en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door Klant. Verhuizer kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat per mail de opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassing verklaring der algemene voorwaarden van Verhuizer akkoord is gegeven door Klant en deze acceptatie door Verhuizer is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Verhuizer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
 2. In een offerte of op de website wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief heffingen, vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten.
 3. De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door Verhuizer voor Klant.
 4. Er kan geen beroep gedaan worden op mondelinge toezeggingen of afspraken. Alle gemaakte afspraken worden elektronisch bevestigd in een Overeenkomst, welke telkenmale aangepast wordt bij wijzigingen

ARTIKEL 5 – INFORMATIEPLICHT VAN DE KLANT

 1. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Verhuizer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan Verhuizer verstrekte gegevens.

ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST BIJ HET VERHUIZEN

 1. De klant mag de Verhuizer verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Verhuizer niet verstoren. De klant moet de Verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst.
 2. Als de Verhuizer door onvoorziene omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
 3. nieuwe instructies vragen aan de klant, of
 4. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

ARTIKEL 8 – DE BETALING

 1. De betaling dient vooraf aan de verhuizing middels een bankoverschrijving of betaal link via de e-mail te worden voldaan.
 2. Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door Klant ook per factuur betaald mag worden, dan dient dit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de factuur.
 3. Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is Klant van rechtswege in verzuim.
 4. Indien Klant jegens Verhuizer in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Klant. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op Klant.
 5. Klant is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen Verhuizer te vorderen heeft van Klant gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

 ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Klant verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren, dat de Verhuizer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
 2. De Klant dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van tevoren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag Verhuizer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de Klant. Verhuizer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de Klant zullen voor rekening van de Klant zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
 3. Verhuizer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens Klant, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door Klant van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
 4. Verhuizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan Klant, en wordt door Klant gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
 5. Verhuizer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van Klant.
 6. De inboedel van de Klant dient transportwaardig verpakt te zijn door de Klant zelf, tenzij anders van tevoren overeengekomen in de opdracht. Het nalaten hiervan is op risico van de Klant. Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt. Onder transportwaardig verpakken wordt bijvoorbeeld verstaan:

 1. De Meubelkoeriers werkt uitsluitend met ervaren verhuizers. Indien anderen meehelpen, anders dan door Verhuizer ingezette medewerkers, met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door deze personen, niet onder de aansprakelijkheid van Verhuizer. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.
 2. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Verhuizer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de Klant.
 3. Schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de Verhuizer uitgesloten (Indien anders in de opdracht overeengekomen).
 4. Bij takelen met touw en blok, is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.
 5. Verhuizer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma..
 6. Bij schade op reeds bestaande schade vervalt aansprakelijkheid van de Verhuizer;
 7. Verhuizer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ongeluk, nalatigheid of kwade opzet
 8. Verhuizers zijn nimmer bevoegd toezeggingen te doen. Er kunnen alleen toezeggingen gedaan door het management op kantoor, welke altijd schriftelijk worden bevestigd.

ARTIKEL 10 – SCHADEMELDING

Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan de Verhuizer te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren.

Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij de Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de Verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

ARTIKEL 11 – SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID

 1. De schadevergoeding die de Verhuizer verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op rustende verplichtingen is beperkt op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000,- per inboedel) .
 2. De Klant heeft een verplicht eigen risico van €50-, vijftig euro, per schade, indien de schade aantoonbaar is veroorzaakt door Verhuizer.
 3. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.
 4. Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf met kantoor geregeld te worden.
 5. Bij schade dient Klant ten alle tijde de originele bon te sturen van het beschadigde artikel. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient Klant bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

.