Meubelkoeriers

PRIVACY BELEID MEUBELKOERIERS 2019.

Privacy

Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens. (MEUBELKOERIERS) respecteert jouw privacy. (MEUBELKOERIERS) heeft bij aanvragen uw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring leest u hoe we uw gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op onze website www.meubelkoeriers.nl  (de Website ) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

MEUBELKOERIERS mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is MEUBELKOERIERS niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te delen met derden.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak MEUBELKOERIERS gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en MEUBELKOERIERS ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MEUBELKOERIERS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat MEUBELKOERIERS Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Bewaartermijnen
Wij verwijderen jouw persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 14 dagen na het afronden van de opdracht.

Uw rechten als betrokkene.

  1. Ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten;
  2. Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen, zonder opgaaf van redenen;
  3. Ons te verzoeken om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;
  4. Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed om de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;
  5. Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Meubelkoeriers kan dit privacy statement aanpassen.

Vragen?
Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kunt u contact met ons opnemen via.: info@meubelkoeriers.nl